СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПРВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПЛАН НА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИ СУ"Св.св. Кирил и Методий" - гр. Две могили