Enter text here

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

"Аз започвам да чета, ти продължи, и ти, и ти....."

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

На 27.05.2019г.  в СУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр.Две могили се проведе обучение на учители и родители на

тема "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите.Взаимодействие семейство - образователна институция"

Обучението се осъществи от РААБЕ с лектори проф. д-р Даниела Тасевска, доц. д-р Гергана Дянкова и доц. д-р София Дерменджиева.

Приложение на Информационните технологии в живота 12 клас

Some Alt Text
 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Проекти на Виктор Петков 12 клас

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Проекти на Нюрал Неджибов 12 клас

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Проекти на Радослав Пенчев 12 клас

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Ден на толерантността 2 "а" клас

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Посрещане на Бъдни вечер с 4 "б" клас

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

 • Your image title

Фотогалерия на извършеното до момента

Some Alt Text
Some Alt Text

ПРОЕКТИ

Национална програма „Заедно за всяко дете – 2018 г.“

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили, обл. Русе е измежду четирите учебни заведения на територията на област Русе, от общо 47 училища и детски градини от цялата страна, класирало се за финансиране по модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите” на Национална програма „Заедно за всяко дете – 2018 г.“.

Одобрени средства: 4116 лв.
Срок на програмата: учебна 2018/2019 година.

Кое наложи изготвянето на проектно предложение за кандидатстване по НП

Като най-голямото средищно училище на територията на Община Две могили, за СУ „Св. Св. Кирил и Мето-дий“ – гр. Две могили, обл. Русе е от първостепенно значение да създаде и осигури условия за равнопоставеност и образователна интеграция на всички ученици в задължителна училищна възраст. Само по този начин би могло да се създаде стабилна училищна общност. За СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили общуването и сътрудничеството със семействата на учениците е от изключителна важност за изграждане на такава общност, защото семейството е първообраз на обществените отношения. На родителите се отрежда основната роля във възпитанието на децата. Тази роля предполага осъзнаването на образованието като ценност от самите подрастващи и от техните родители. Най-важните субективни причини за отпадането от училище са свързани именно с незаинтересоваността на родителите и липсата на разбиране от учениците, че образованието разкрива житейска перспектива, че то е ценност и заради това си струва да се полагат усилия.


От дългогодишната си практика в обучението и възпитанието на учениците педагогическият колектив при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили е дълбоко убеден, че семейството притежава неизчерпаем възпитателен потенциал. То е фактор от изключителна важност за осигуряване достъпа до качествено образование на деца от различни малцинствени групи и по-специално на тези, които имат обучителни затруднения и/или са застращени от отпадане от училище. Включването на семейството предполага изграждане на позитивна нагласа към училищната институция у родителите и мотивирането им за вземане на по-активно участие в училищния живот. Проблемите, свързани с посещаемостта и отпадането от училище на децата с малцинствен произход, както и проблемите с усвояването на учебното съдържание, биха могли да се преодолеят, ако акцентът бъде поставен върху едно по-задълбочено сътрудничество със семейството. Ето защо привличането на родителите в училищния живот и класната стая трябва да се превърне в приоритетна задача за педагогическата практика.


От началото на учебната 2017/2018 г. в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили функционира Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което е израз на последователните и целенасочени усилия на Министерството на образованието и науката за прилагане на интегриран подход, изискващ синхронизирани действия на заинтересованите страни, свързани с образованието и професионалното образование на учениците.
В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили са създадени условия за равен достъп до образование на всички ученици. В партньорство с Община Две могили, ЦОП – гр. Две могили, ПУ и ДСП се провеждат целенасочени дейности за осъществяване на достъпно и качествено училищно образование. Независимо от това, подобряването на обхвата, намаляването на дела на отпадащите от училище и на преждевременното напускане на училище са едни от най-сериозните проблеми, които трябва да бъдат решени.

Какви основни цели си поставихме:

Повишаване на обхвата на учениците в системата на училищното образование;

Намаляване дела на отпадналите от училище;
Намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
Мотивиране на учениците да учат и да развиват уверено своите способности в спокойна и подкрепяща среда;
Създаване на положително отношение у родители към образованието на техните деца и формиране на отговорно отношение към родителските им задължения.

Какви резултати очакваме да постигнем:

Обхващане и задържане на учениците в системата на предучилищното и училищното образование;
Намаляване на процента на отпаднали от училище;
Намаляване броя на преждевременно напусналите ученици;
Повишена мотивация на учениците за образование и личностно развитие;
Положително отношение у родителите към образованието на техните деца.

Основни дейности

1. Организиране и провеждане на дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родители към училищния живот и за създаване на мотивация у родители за образование на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.


2. Организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност.