Стратегия за развитие на СУ "Св.св. Кирил и Методий" - 2023 - 2028 г.

ПЛАН - ПРОГРАМА за действие за безопасност на движението по пътищата 2021 година на СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Етичен кодекс на училищната общност 2021 - 2022 година

Единни правила за поведение

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование

Заявление за приемане в училище

Свободни места по паралелки

Годишен план за дейности на училището 2021/2022 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, НАРЕДБИ И СТРАТЕГИИ

Програма за равни възможности 2021/2022 учебна година

Училищна програма за ранното напускане на учениците 2021/2022 учебна година

Форми на обучение 2021 -2022 година

Стратегия за развитие на училището 2020 - 2024 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ  ПЛАНОВЕ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА