Политика за защита на личните данни

Приемане и преместване на ученици

Информация за административните услуги предоставяни от училището

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Признаване или отказ на период или клас от І до VІ клас в училище от чужда държава

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на удостоверения, свидетелства и дипломи

Издаване на европейско приложение

към диплома за средно образование 

Влиза в сила от учебната 2021/2022 година

Формуляри на заявления за административни услуги

Универсално заявление за издаване на документ