НАШИТЕ ЦЕЛИ

СУ "Св. св. Кирил и Методий" е средищно училище, в което се обучават над 420 ученици. Разположено е в гр. Две могили и в него се обучават ученици от Две могили и съседните села - с. Батишница, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. Острица, с. Кацелово, с. Каран върбовка.

Some Alt Text

ЗА НАС

Some Alt Text

1. Качествено образование, съответстващо на предизвикателствата на ХХІ век.
2. Формиране на потребност за учене през целия живот.
3. Използване на демократични принципи на образование.
4. Съвременна организация на учебния процес.
5. Формиране на социални умения.
6. Търсене на реална връзка на знанията с тяхното разбиране и практическа приложимост в житейски ситуации